greenmanpowerplants

Superfoods & Medicinal plants

be your own medicine man

RSS
create you own medicine, grow it on your balcony, in your house or garden.
Reiniging van de de darmen en de 4 filters van het lichaam
1/26/2013 10:11:54 AM

Om gezond oud te worden zonder kwalen is het belangrijk ieder jaar aandacht te besteden aan de 4 filters van het lichaam.

Longen

Nieren

Lymfen

Lever

Deze kunnen gereinigd worden met behulp van de volgende kruiden.

Longen: Vitemine A. Klei en Zinc.

Nieren: Solidago, Rode katoen bladeren, Kattesnor

Lymfen: Juglas regia, Duizendblad

Lever: Maria Distel, Artesjok

Gedurende een maand aftreksels van bovenstaande kruiden drinken. Daarbij kunt u zelf ook op onderzoek uitgaan naar de kruiden die bovenstaande organen reinigen.

Daarnaast is het aan te bevelen om 2x per jaar de darmen te reinigen. Elke ziekte begint bij het bloed. De meeste ziektes beginnen in de darmen. Het bloed gaat naar de darmen en van daaruit worden we gevoed. 90% van de ziektes die wij krijgen houdt veband met onze darmen.

De dood zit in de darmen.

De darmen kunnen gereinigd worden met behulp van mineraal klei (groene klei of Schindlers mineralen), brandetel balderen en vitamine C. Overgiet 2 koppen gedroogde brandnetelbladeren met 1 liter kokend water. Laat dit 45 minuten trekken, daarna zeven en dan heb je een liter brandnetel thee.

Dit kunnen we verdelen in 4 porties van 1/4 liter. Elke 1/4 liter giet je in een glazen fles met een brede opening en een schroefdeksel. Daarin stop je 2 schepjes klei. Goed schudden om het volledig op te lossen. Dan op drinken en direct daarna vitamine C naar behoefte innemen. Begin met grote hoeveelheden. Diarre mag, maar constipatie niet. De vitamine C. zorgt voor een laxerende werking. Na 3 weken een kuur goede probiotica nemen. Voor het slapen een schepje probiotica tien minuten laten oplossen in lauwwater en opdrinken. In de ochtend op de nuchtere maag nog een schepje probiotica oplossen in lauw water, 10 minuten laten staan en op drinken.

Als u dit 3 weken gedaan heeft, bent u verlost van allle darmmslakken, parasieten, ontstekingen, schimmels en zuren verlost. De brandnetel neemt de zuren uit je innerlijk milieu weg. Klei ontgift en geeft mineralen af en neemt veel vocht op. Vitamine C werkt laxerend en als antioxidant. Als de stoelgand hard wordt neemt u meer vitamine C als de stoelgang zacht wordt neemt u minder vitamine C.

Door veel natuurgeenskundigen worden virrusen en bacterien gezien als boodschappers die vertellen dat wij ons innerlijk millieu moeten schonen.

Als onze darmen, lymfen, lever, nieren en longen vervuild zijn en niet goed functioneren krijg je ook slecht werkende cellen.

Wilt u hierover meer weten neem dan contact op met de heer Narendorp in de Frederick Derbystraat 46, Paramaribo, Suriname. Meneer Narendorp is lange tijd in de leer geweest bij de Zwitser dr. Alfred Vogel

 

For healthy aging without ailments, it is important to pay attention to the 4 filters of the body and clean them every year. The 4 filters of the body:

Lungs

Reins

Lymph

Liver

 

These can be cleaned with the aid of the following herbs.

 

Lungs: Vitamine A. Clay and Zinc.

Kidneys: Solidago, Red cotton leaves, Katte Mustache

Lymph: Juglas regia, Yarrow

Liver: Milk thistle, Artesjok

 

Drink and infusion the above mentioned herbs for a month. In addition, you can also start your own investigation into different herbs that cleanse these organs.

 

It is also recommended to cleanse the bowels 2 times a year. Any disease begins with the blood. The majority of diseases begin in the intestines. The blood goes to the intestines and from there we are fed. 90% of the diseases we get is connected to our intestines.

The death is in the intestines.

 

The intestines can be cleansed with the aid of mineral clay (green clay minerals or Schindlers minerals), stinging nettle and vitamin C. Pour 1 liter of boiling water over 2 cups dried nettle leaves. Let this stand for 45 minutes, then seven and then you have one liter nettle tea.

We can divide this into 4 portions of 1/4 liter. Pour each 1/4 liter into a glass bottle with a wide opening and a screw cap. In it you put 2 scoops of clay. Shake well to completely dissolve. Then drink immediately after taking vitamin C as needed. Start with large quantities. Diarrea is allowed, but not constipation. The vitamin C. gives a laxative effect. After 3 weeks, take good probiotics. Before going to sleep put a spoon of probiotics in luke warm water and let it stand for ten minutes to dissolve and drink it. In the morning make the same and drink on an empty stomach.

 

If you do this for three weeks, you will be relieved of all parasites, infections, fungi and acid is redeemed. The nettle takes the acids from your inner environment. Clay detoxifies and gives off minerals and takes a lot of moisture. Vitamin C acts as an antioxidant and laxative. If stool hardens take more vitamin C. When the stool is soft, take less vitamin C.

 

By many natural scientists virus and bacteria are seen as messengers that tell us that we must clean our inwardly environment.

 

If our intestines, lymph, liver, kidneys and lungs are polluted and not functioning properly, you also get malfunctioning cells.

 

If you would like more information please contact Mr. Narendorp in the Frederick Derbystraat 46, Paramaribo, Suriname. Mr. Narendorp has been studying for a long time at the Swiss Dr. Alfred Vogel

 

 

 

 

Medicinale cannabis
8/26/2012 5:24:20 PM


Bij bepaalde aandoeningen helpt cannabis om klachten te verminderen. Genezen doet het niet. Sinds 1 september 2003 is mogelijk om cannabis op doktersrecept te krijgen. Er zijn voldoende aanwijzigen dat cannabis klachten kan verminderen bij:

 

1. Chronische pijn (vooral bij als de oorzaak in het zenuwstelsel ligt). Bijvoorbeeld bij beschadiging zenuwbaan en chronische pijn na gordelroos.

2. Pijn, spierkrampen en spiertrekkingen bij MS.

3. Misselijkheid, verminderde eetlust, vermagering en verzwakking bij kanker en Aids.

4. misselijkheid en braken als gevolg van medicatie of bestraling, hiv-infectie en Aids.

5. Syndroom van Gilles de la Tourette

6. Glaucoom waarbij bestaande therapieën niet meer helpen ( therapie resistent glaucoom) (1)  

 

Daarnaast zijn er een aantal aandoeningen zoals de ziekte van crohn, jeuk, migraine en reuma waarvan patiënten en ook artsen zeggen dat het helpt om klachten te verminderen. Wetenschappelijk bewijs dat het voor deze aandoeningen helpt is er echter nog niet.  


De arts beslist wanneer en bij welke aandoening cannabis voorgeschreven wordt. In de regel zal cannabis alleen voorgeschreven worden als de gangbare medicijnen niet helpen of te veel bijwerkingen geven.

 

Bureau Voor Medicinale Wiet (BMC)

Sinds 2000 is op miniserie van VWS het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC) ondergebracht. Dit bureau heeft als doel de teelt van medicinale cannabis te reguleren.

 

Behalve dat je van cannabis onder invloed kunt raken, heeft cannabis nog een aantal andere effecten die verklaren waarom het eventueel als medicijn gebruikt zou kunnen worden.

 

Deze effecten zijn: 
1. Toename eetlust. 
2. Afname misselijkheid en braken. 
3. Toename pijntolerantie. 
4. Toename spierverslapping. 
5. Afname oogboldruk (intra-oculaire druk). 
6. Afname stress. 
7. Bevordering inslapen en doorslapen.

 

Patiënten die de cannabis voor deze effecten gebruiken zullen de bewustzijnsveranderende werking als een bijwerking beschouwen. Cannabis als medicijn wordt meestal toegediend in doses waarbij je de bewustzijnsveranderende werking niet of nauwelijks voelt.

 

 

Kwaliteitseisen

Medicinale cannabis wordt onder met de grootste zorg geteeld. Het bedrijf die de teelt verzorgt isBedrocan BV. De door Bedrocan geteelde cannabis bevat geen bestrijdingsmiddelen, geen zware metalen, schimmels en bacteriën. Hierop wordt streng gecontroleerd. Cannabis uit de coffeeshop voldoet niet aan deze kwaliteitseisen. 

 

Gebruikswijze medicinale cannabis

De inname van medicinale cannabis gebeurt in de vorm van thee of door middel van een verdamper (vaporizer) of vernevelaar. Het bepalen van de dosis gaat in overleg met de arts. Het buro medicinale cannabis heeft een speciale informatie brochure voor artsen uitgegeven. Deze kun je eventueel uitprinten en meenemen naar je huisarts. Roken van medicinale cannabis wordt afgeraden. Ook het gebruik van een waterpijp wordt afgeraden.

 

Thee

Een veelgebruikte dosis is 's avonds een kop thee (0,2 liter)  

waarbij de thee per halve liter thee 0,5 gram medicinale cannabis bevat. Na het drinken begint de cannabis na 30 tot 90 minuten te werken. Na 2 tot 3 uur wordt het maximale effect bereikt en na 4 tot 8 uur is het uitgewerkt.

 

Verdamper

Bij gebruik van een verdamper of vernevelaar wordt de cannabis verdampt waarna de damp geïnhaleerd kan worden. Voordeel is dat de cannabis niet gerookt hoeft waardoor je geen teer of koolmonoxide binnenkrijgt. Bij een verdamper stroomt warme lucht van 185 graden langs een klein beetje cannabis waardoor deze verdampt. Belangrijk is wel dat je een goede verdamper hebt. Er bestaat eenverdamper/vernevelaar die wetenschappelijk is uitgetest. Verdampers zijn bij de apotheek de koop. Bij inhaleren treedt het effect na 15 minuten op. Na drie tot 4 uur is het uitgewerkt.

 

Bijwerkingen

Bij medicinale cannabis zijn lage doseringen vaak voldoende. Bijwerkingen komen daardoor niet zoveel voor. Vooral in het begin kunnen de effecten van cannabis voor onervaren gebruikers angstig zijn. Aangeraden wordt om in de eerste keer in een rustige omgeving gebruiken in het bijzijn van iemand anders.

Bijwerkingen zijn o.a.: hartkloppingen, slapeloosheid, loomheid, verminderde reactiesnelheid, verstoorde tijd/ruimte beleving. Daarnaast komen effecten voor die, voor degene die cannabis als drug gebruiken, juist de reden is om het te nemen zoals: ontspanning, lachbuien en honger en grotere gevoeligheid voor kleuren en muziek.   

 

Contra-indicaties

- Aanleg voor psychose. Bij psychische problemen moet men ook extra voorzichtig zijn met cannabis.

- zwangerschap of borstvoeding geven.

 

Vergoeding

De beslissing om medicinale cannabis te vergoeden ligt bij de zorgverzekeraar. Patiënten moet bij de zorgverzekeraar nagaan of het vergoed wordt. De kosten bij de apotheker variëren van 44 tot 50 euro per 5 gram.

Ook bij sommige coffeeshops kun je met een dokters recept wiet kopen voor de helft van de prijs. De marihuana in een coffeeshop is echter niet vrij van ziektekiemen.

 

Bronnen:

1) Medicinale Cannabis, informatie Brochure voor patiënten, Ministerie van VWS.

2): Cuijpers, P. Cannabis. Bohn Stafleu Van Loghum, 2000) 

 
 

Bron: Jelinek

Waarom Biologische groenten gezonder zijn.
7/12/2012 11:22:05 AM

Waarom biologisch fruit en groenten beter voor je zijn…

2012 © WantToKnow.nl/.be

Bron: Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2012; 60: 4542-9.

x

Biologische groenten en fruit zijn veel beter voor je en nu zijn eindelijk wetenschappers erin geslaagd uit te leggen waarom dit is.. Onlangs bleek dat de sleutel daarbij ligt in het gebruik van stikstofrijke kunstmesten in de reguliere kwekerijen. Groenten en fruit die geen stikstof-verbindingen krijgen ‘toegediend’, dienen hun eigen verdedigingssysteem te activeren, waardoor deze oogsten een veel hoger niveau van anti-oxidanten in zich dragen..!

Wanneer je bijvoorbeeld naar tomaten kijkt, blijkt dat biologische tomaten een veel hoger niveau hebben van fenol-achtige verbindingen, anti-oxidanten die bijvoorbeeld beschermen tegen aandoeningen aan de bloedvaten, erfelijke ziektes en sommige vormen van kanker, dan dat gewone, conventionele tomaten dat hebben. Zelfs tomatenketchup en -sap, gemaakt van biologische tomaten, hebben hogere fenol-niveaus dan de erg populaire merken/soorten, aldus de onderzoekers van de Universiteit van Barcelona, die het onderzoek verrichtten.  Zij ontdekten maar liefst 34 verschillende fenol-componenten in de biologische tomaten die ze analyseerden.

Zij gaan van de hypothese uit, dat naarmate een plant, zoals in dit geval de tomatenplanten, aan meer stress bloot staan, zij zichzelf beter gaan beschermen tegen pest en ziektes, en daardoor dus meer eigen-polyfenols produceren. Planten die van buiten uit worden beschermd tegen insecticiden, hebben niet dezelfde stressniveaus, en logischerwijze produceren deze dan ook minder -voor de menselijke gezondheid geschikte- anti-oxidanten.

Het is al langer bekend, dat fruit en groenten terecht geassocieerd worden met bijvoorbeeld kankerwerende eigenschappen, waarbij met name tomaten hier een grote rol kunnen spelen.  In een van de grootste studies op dit terrein, bleek dit eerder al. Uit een studie van Harvard-wetenschappers, bleek dat mannen die veel tomaten en tomatenproducten aten, zoals bijv. tomatensaus op de pizza, het risico op prostaatkanker reduceerden met maar liefst 35% en dat bij agressieve vormen van prostaatkanker, het eten van tomaten dit risico zelfs met 50% verminderde. (J National Cancer Institute, 1995; 87: 1767–76). Maar met de aanvullende onderzoeken rondom biologische groenten en fruit, is nu de essentie aan het licht gekomen rondom de oorzaak van de krachtige eigenschappen in (bio-) fruit en groente.

3 items total

<< All categories