greenmanpowerplants

Superfoods & Medicinal plants

Blog

RSS
Reiniging van de de darmen en de 4 filters van het lichaam
1/26/2013 10:11:54 AM

Om gezond oud te worden zonder kwalen is het belangrijk ieder jaar aandacht te besteden aan de 4 filters van het lichaam.

Longen

Nieren

Lymfen

Lever

Deze kunnen gereinigd worden met behulp van de volgende kruiden.

Longen: Vitemine A. Klei en Zinc.

Nieren: Solidago, Rode katoen bladeren, Kattesnor

Lymfen: Juglas regia, Duizendblad

Lever: Maria Distel, Artesjok

Gedurende een maand aftreksels van bovenstaande kruiden drinken. Daarbij kunt u zelf ook op onderzoek uitgaan naar de kruiden die bovenstaande organen reinigen.

Daarnaast is het aan te bevelen om 2x per jaar de darmen te reinigen. Elke ziekte begint bij het bloed. De meeste ziektes beginnen in de darmen. Het bloed gaat naar de darmen en van daaruit worden we gevoed. 90% van de ziektes die wij krijgen houdt veband met onze darmen.

De dood zit in de darmen.

De darmen kunnen gereinigd worden met behulp van mineraal klei (groene klei of Schindlers mineralen), brandetel balderen en vitamine C. Overgiet 2 koppen gedroogde brandnetelbladeren met 1 liter kokend water. Laat dit 45 minuten trekken, daarna zeven en dan heb je een liter brandnetel thee.

Dit kunnen we verdelen in 4 porties van 1/4 liter. Elke 1/4 liter giet je in een glazen fles met een brede opening en een schroefdeksel. Daarin stop je 2 schepjes klei. Goed schudden om het volledig op te lossen. Dan op drinken en direct daarna vitamine C naar behoefte innemen. Begin met grote hoeveelheden. Diarre mag, maar constipatie niet. De vitamine C. zorgt voor een laxerende werking. Na 3 weken een kuur goede probiotica nemen. Voor het slapen een schepje probiotica tien minuten laten oplossen in lauwwater en opdrinken. In de ochtend op de nuchtere maag nog een schepje probiotica oplossen in lauw water, 10 minuten laten staan en op drinken.

Als u dit 3 weken gedaan heeft, bent u verlost van allle darmmslakken, parasieten, ontstekingen, schimmels en zuren verlost. De brandnetel neemt de zuren uit je innerlijk milieu weg. Klei ontgift en geeft mineralen af en neemt veel vocht op. Vitamine C werkt laxerend en als antioxidant. Als de stoelgand hard wordt neemt u meer vitamine C als de stoelgang zacht wordt neemt u minder vitamine C.

Door veel natuurgeenskundigen worden virrusen en bacterien gezien als boodschappers die vertellen dat wij ons innerlijk millieu moeten schonen.

Als onze darmen, lymfen, lever, nieren en longen vervuild zijn en niet goed functioneren krijg je ook slecht werkende cellen.

Wilt u hierover meer weten neem dan contact op met de heer Narendorp in de Frederick Derbystraat 46, Paramaribo, Suriname. Meneer Narendorp is lange tijd in de leer geweest bij de Zwitser dr. Alfred Vogel

 

For healthy aging without ailments, it is important to pay attention to the 4 filters of the body and clean them every year. The 4 filters of the body:

Lungs

Reins

Lymph

Liver

 

These can be cleaned with the aid of the following herbs.

 

Lungs: Vitamine A. Clay and Zinc.

Kidneys: Solidago, Red cotton leaves, Katte Mustache

Lymph: Juglas regia, Yarrow

Liver: Milk thistle, Artesjok

 

Drink and infusion the above mentioned herbs for a month. In addition, you can also start your own investigation into different herbs that cleanse these organs.

 

It is also recommended to cleanse the bowels 2 times a year. Any disease begins with the blood. The majority of diseases begin in the intestines. The blood goes to the intestines and from there we are fed. 90% of the diseases we get is connected to our intestines.

The death is in the intestines.

 

The intestines can be cleansed with the aid of mineral clay (green clay minerals or Schindlers minerals), stinging nettle and vitamin C. Pour 1 liter of boiling water over 2 cups dried nettle leaves. Let this stand for 45 minutes, then seven and then you have one liter nettle tea.

We can divide this into 4 portions of 1/4 liter. Pour each 1/4 liter into a glass bottle with a wide opening and a screw cap. In it you put 2 scoops of clay. Shake well to completely dissolve. Then drink immediately after taking vitamin C as needed. Start with large quantities. Diarrea is allowed, but not constipation. The vitamin C. gives a laxative effect. After 3 weeks, take good probiotics. Before going to sleep put a spoon of probiotics in luke warm water and let it stand for ten minutes to dissolve and drink it. In the morning make the same and drink on an empty stomach.

 

If you do this for three weeks, you will be relieved of all parasites, infections, fungi and acid is redeemed. The nettle takes the acids from your inner environment. Clay detoxifies and gives off minerals and takes a lot of moisture. Vitamin C acts as an antioxidant and laxative. If stool hardens take more vitamin C. When the stool is soft, take less vitamin C.

 

By many natural scientists virus and bacteria are seen as messengers that tell us that we must clean our inwardly environment.

 

If our intestines, lymph, liver, kidneys and lungs are polluted and not functioning properly, you also get malfunctioning cells.

 

If you would like more information please contact Mr. Narendorp in the Frederick Derbystraat 46, Paramaribo, Suriname. Mr. Narendorp has been studying for a long time at the Swiss Dr. Alfred Vogel

 

 

 

 

1 items total