greenmanpowerplants

Superfoods & Medicinal plants

Quassia Amara ( klein )


Het extreem bittere hout van de Quassia Amarra wordt als medicijn voor veel verschillende aandoeningen gebruikt. Van het witte hout van de plant worden kleine bekertjes gemaakt die gevuld worden met water of een alcohol houdende drank. Nadat u het water een half uur in het bekertje heeft laten staan kunt u deze extreem bitterde drank opdrinken. Quassia Ammara bevat de bittere stof quasine en simalikalactone D, die verantwoordelijk is voor de malaria onderdrukkende kracht. Aan deze plant worden veel medicinale eigenschappen toegeschreven. Een aantal van deze eigenschappen kunnen ook wetenschappelijk onderbouwd worden. Zo zou het bloed zuiverend zijn, de mannelijke potentie verhogen, pijnstillend, koortsverlagend, eetlustopwekkend en laxerend werken.
Quassia Aamara is een 100% puur natuur medicijn uit het Amazone regenwoud

Hoe werken natuurmedicijnen:
Een medicijn uit de natuur, in dit geval het amazone oerwoud, werkt volgens het principe dat het gelijke het gelijke geneest. Dus als u een plant eet en u krijgt er maagpijn van betekent dat deze plant iets met u maag doet. Als u deze plant vervolgens in verdunde vorm tot u neemt wordt het vergif medicijn. Door eeuwenlange ervaring door generaties amazone regenwoud medicijnmannen en bewoners is de kennis verkregen. Vandaar ook het grote respect en de verering van voorouders in dit gebied.
Quassia Amarra wordt al eeuwen door de Indianen ( zelf spreken ze liever van inheemsen) en gevluchte slaven (de marrons) in Zuid Amerika gebruikt om koorts te onderdrukken. Deze plant bestrijdt eveneens de symptomen van Malaria.
Door mannen wordt deze plant gebruikt voor zijn potentie verhogende eigenschappen. De plant is ook bekend als natuurlijke Viagra. Door vrouwen wordt de plant gebruikt tegen menstruatie pijn en hevige menstruaties. Deze plant helpt de hormoon huishouding voor zowel mannen als vrouwen in balans te brengen.
Deze bijzondere plant maakt volgens de meeste mensen die ik sprak het bloed bitter waardoor insecten zoals muskieten uw bloed niet meer lekker zouden vinden en u niet bijten. Als je bloed te zoet is krijg je puistjes, allergische reacties en wonden die slecht genezen. Door regelmatig Quassia Amarra bitter te drinken zou dit voorkomen kunnen worden. Het bloed wordt er immers bitter door.

The extremely bitter wood of Quassia Amarra is locally used as medicine for many ailments. Of the white timber of the plant timber small cups are made which are filled with water or an alcohol-containing beverage. After half an hour the water in the cup is extremely bitter. This water is taken in the body. Quassia Ammara contains the bitter substance quasine simalikalactone and D, which is responsible for the malaria suppressive effect. At this plant many medicinal properties are attributed. Some of these properties can also be scientifically substantiated. Thus, it purifies the blood and boosts the male sexual potency, it is analgesic, and reduces fever, it is an appetite stimulant and works as a laxative too.
Quassia Aamara is a 100% pure natural medicine from the Amazon rainforest

How do natural medicines work:
A medicine from nature, in this case the Amazon jungle, works on the principle that equal the same cures. So if you eat a plant and you get stomachache means that this plant is doing something with your stomach. If you take the plant in diluted form the poison becomes a drug that heals, Through centuries of experience by generations of amazon rainforest shamans and residents this knowledge is obtained. Hence the great respect and veneration of the ancestors in this area.
Quassia Amarra used for centuries by the Indians (they prefer to speak of indigenous self) and escaped slaves (Maroons) in South America used to suppress fever. This plant also combats the symptoms of malaria.
Men use this plant for its potency enhancing properties. The plant is also known as natural Viagra. By women, the plant is used for menstrual pain and heavy periods.The plant helps to balance hormones in the body for both men and women.
According to most people I spoke to this particular plant makes the the blood bitter so that insects such as mosquitoes do not like the taste of your blood any ore and will not bite you anymore. If your blood is too sweet you get pimples, allergic reactions and wounds that heal poorly. By regularly Quassia Amarra bitter to drink, this can be prevented. The blood becomes indeed bitter.

 
 
 

Color 
 Your color
Price  € 17.95
Customers who bought this item also bought:  lichaamspijn medicijn (olie 200 ml)  Quassia Amara ( groot ) 
<< Back to catalog